WWW.DISSERS.RU

ÁĹŃĎËŔŇÍŔß ÝËĹĘŇĐÎÍÍŔß ÁČÁËČÎŇĹĘŔ

   Äîáđî ďîćŕëîâŕňü!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
‚‡fl fl‚‡fl ‡‡‰fl... fl‚‡ ‡‰‡ ˇ.. ‚‚ ‚ ‡ ˇ ˇ ‰fl ‰‚ ‡ ‰‡ ‚, ‡ˇ‡ ‰‡‚ 2000 330.133/.138:63.001 65.011.3-86 C ˇ ˇ ‰‚ ‰ ‡ ˇ‡‚‡fl, ‚, ‚fl ‰fl fl‚ ˇ‚ „ ‰‡‡. ‰‡‡ ‰fl ‰‚ ‡ Ť‡‡ ‰ ‰‚‡ ‡ ‚ ť, ‡ Ť‰ ˇ‡‚‡fl ‚ ť.

:.. ‚‡‚,.-.,.. ‡‡.

‰‚‡ ‰‡ ‰ „ ‡‡.

‹7 3 flˇfl 1999 „.

‰‰‡ ‰ „ ‡‡.. ‚.

ISBN Š.. ‚‚, 2000 ‰‚ ˇ ˇ ‚‡ ‡ ‰‚ ‡‚, ‡ Ť‰ ˇ‡‚‡fl ‚ ť. ‡fl ‡ ˇ ‰, ‡ flfl ‡‚ ‰‡‚ ˇ, ‰„ ‡‡, ‚ ‡ ‰fl fl. ˇ ‡‚‡ ‡ „ ‡‡, ‡„ ˇ‚ ‚ ˇ‡„‡ ‰‡„fl ‚ ‚‰ ˇ ‡, ‚flfi ‰‡ ˇ‡.

ˇfl ‰:

‡ ‡fl ‚ ‡‡ ‡‡ ‰ ‚‚‰‡ ‚‚ ;

‚fl‚ ‚ ‚‡‚fl ‰ ‡ ‚ ‚‚‰‚.

ˇ ‡ ‡‰fi ‚ ‡ ‚:

‡‚‡ ‚fl, ‰‡ ˇ‡„ fl‚ ˇ — ‰fl, ‰‚‰, „‡ fl‚„ ‡‚fl;

‚‡fl ‡ ˇ‡„ ˇ fl‚ ˇ ‡‚‡fl ‡;

‡‚‡ ‚fl ˇ‡„ „fl, ‰‡.

‡ ˇfl ˇ‚‡, „ˇ ‡ ˇ‰ ‡‰ ‡, ‡ ‚‚ fl ‡ ˇ ‚ ‡‚fl ˇ‡. ‚„ „ ‰‡‚fl ‚ ‡‚ ‚‡ ‡ ‡, ‡ ‡‰, ‡ ‚‡ ‚, fl ‚ -‡‡ ‰, ˇ‚‡ ‚ˇ‡ ‰fl fi fl, ˇ‡‡‚‡ ‡ˇ3 ‡ „ „‡‰‡, ‰fl, ‰, ˇ‚ „‡‡ ‡ fi‚.

ˇ, fl ‡ ‡fl ‡ˇ‡ ‚‚fl, ‡‚ ˇ‚ ˇ ‡‡‚‡ ‡ ‰ ‰ ‡, ‰‡fl ‡ ‰, ‡, ‡ ‰‚, ‡ ‚‚ ‡‡. ‡ ‰‰ fl fl ‡fl „‰‡ ‡ ‡„fl, ‚fl‚‡‡fl ‚ ‰1 ˇ ‰‡ ‡‚. ‰‡ ˇ ‰‡fl ‡ ‡‡ ‡ ‡ ˇ, ‚ ‰fl ‚fl, ‚ ‡‚ ‰ ‡, ‚‡ ‰ ‡„, ‰‡‡ ‰‡ ‡fifl ‚ ‚ ‰fl.

fl ‡ˇ ˇ ˇ‰ ‡ ‚ ˇfi ‚ ‡‚ ‚‚, ‚fi‰ ‡, fi „ ‡„ ‡fl. ˇfl ‰fl „, ˇ ‡ ‰fl ‡ ‡‡ ‚fl ‡‡ ‚ fl ˇ‡ ‡ ‚‚‡, ‚fl‚ ‰‚ ‡‡„ ‡‡‡ ‰.

ˇ ‡ ˇ‡, ˇ ˇ‚‡fl „ ‡‡ ‰„‚ ‰‚ ˇ ‡.

‡‡fl fl ‡ ‰ ‚ ˇ ‡‡‚‡fl, ‚fl „ ‡‡ ˇ‚ „‡. fl ‚fl ‡‡‚‡„ ‡‡‡ ‰‡ ‚‡‰ 1 ‡ ‡fl ‡ ˇ‡ ‰‚‡fl, ‡ ‰‡., ‚ ‚fl„ fl, ‚ ˇfl, ‡‡‚‡fl ‰„ ˇ, ‡‰„ fl‚‡ ‚.

ˇ‰ ‚‡ ‰, ‡‡ ‡„„‚‡ ‡‡‡ ‡‰„ fl‚‡ (‡‚ ‡ ‰„ ), ‚ ‡ ‰ ˇ‡„‡ ‚.

4 ‚ ‡‡ „‡‡„ ‚‡, ‚ „, ‡ ‰‡‚fl ˇ ‡fl ‡‰ ‡‡ ‡‡„ „‡‚‡fl (‡‚‡ ‰ fl ˇ ‡‰‡ ‡‡„ „‡‚‡fl ‡‰‡ „ „‡‚‡fl). ‰‡„‡fl ‡, ‡ ‡ flfl, ‰‡, ‚‚‡ ‰ ‰‚‡fl.

‚ ˇ ‚‰ ‡‡‚ ‡‡, ‡, ‰fl ‡ ‚. ‡‡fl ‚‚ ‚, ˇ ˇ „ ‚„fl‰‡ ‡ ‰ ˇ‡, ‡ ‡‡. ‡ ‡‡fl, ‚‰, „ ‰‡‡ ‰fl ˇ‰fl ‡ ‡ ˇ ˇ‡, ‡‚ ‰.

‰„‚ ‚„ ‰‡fl ‡ ‚ ‡ ‚‡fl ˇfl ‚ ˇ ‡ˇ‡‡ ‡, ˇ‚ ‰‡ ‡‡„‡‚, ‚flfi ‡„‡, ‡‚ fl‰ ‡, „ ‡‡fl, ‰‡ ‡fl — ‡‡ ‰‡. ‚ ˇ‡„‰‡ ‚ ‡‡fl ‡fl ‚‚‚‡ ˇfl.

‡‚‡ 1. ‚ ‰„ fl 1.1. ‡ ˇ ‡‚ ‚, ‚ ‰‡ fi, — ‰flfl ‚ ‡fl.

„ ‚, ‡‚ ‚ „ ‚‡. ‡‡, — ‚ ‚ ‡ ‚‚‡ ‡‚‚, ˇ‚‡ ˇ ‡„-ˇ ‰„ ‚‡‚‡ „‡‚‡ ‡‰ ‚ ‰ ‰‚‰‡ fl‚ ˇ‡, ‡ ‡‚ ‰„ ‰„‡, ˇ ‡‰ fl‚ ˇ ˇfi ‡‰„ ‡, (‚ ‰‡, ‰‡ „ ˇ‰), ‚ ‰ ‚‡ ˇ ˇ ‡‡; ‰‡, ‚„‰‡ ‚ ‡- ‚. ‡‡fl ‡‚‡ ‚‡ ‡‡ ‰ ‚ ‡ ‚ ‚‚‡fl ‡‡ Ť‚‰ ť, ‚‡„ ‡ „‚‡ ‰‚.

‡‡ ‚ — ‚ ‡ ‡‰flfl, ‡‚‚ ‡ ‡fi ‰.

‚ ‡ ‡‡ ˇ ‡ ‚‚, ‡‡fl ˇ : ‰‡ ‰„, ‡ ‡ ‡‡, „ ‡, ‚ ‡. fl ‡‚ ‚ ˇ ‚ ‡‚‰‚ ‡‰fl ˇ‡„.

‚‚ — „‡‚‡fl ‰, ‡‡‚‡ ‚ ˇ.

„fl ‰ „ — ‡, ˇ‚‚‡‡fl ( ˇ‡ ˇ‡„), — ‚ ‰ ‡ ‡‚‡fl.

‚ ‡ fl Ťť, ˇfl‡ ‡ ‚‰ Ť‡‡‡ť ‡‡, ‡‰‡.. ‚‚-‡‚. ‰fi‚‡, — ‚‡ ˇ‚ ˇ‰ ‡‡ ‰‡ ‡ ‚‰‚ ‰ ˇ‡„‡ —, ‰‡ ˇ‡„ ˇ‚.

‚ ‡„fl ‡ ‰fl ˇ‡fl fl Ťť (value), ‡ ˇ‚ — ‰‡‚ ˇ‚‡ ‰‚‰‡ (‡) ‰‡„ ˇ‡„‡.

Ť‡ť (price) ‚ ‡„fl ‚‰ ‡ ‡‡ ‡, ‡ ‡ˇ‰‡ ‡, ‡. ‡ fl, fi ‰fi, fl ‡fl Ť‡‚‚ ť (equilibrium prices), Ť ‚„ ‡ť (fair market prices), ‰ ‡fl ‡, Ť ť (market prices), ‡‡ ˇ‡, ‚‡ ˇ‚‡ ‚fl ‡, ‰fl, ˇ‚ ‡‚ ‡fl‰ ‡‡ ˇ‚,.

fl ˇ‡fl ˇ‰ ‚‡fl Ťť ‚ ‡‚ „, ‡ ‚‡ ‡‚‡ ‚‚ ‡. Ť‡ť ˇflfl ‚ ˇ‚, ‡‡fl ‚ ‡‡ ‰ — ˇ‡ ‰„ ˇ‡„‡ ‡ ‰„, ˇ ‡ ‰„1.

‡‡ ˇ‡„ ‡‚ „, fl‚flfl ‚‡, ‡‡ ‡ ˇ ‚fl ‚, ˇ‡„ ‡ ‚‡. ‡ fl‚flfl ‡‡ ˇ‡„‡, ‡ ‰.

‡‡ Ť‡ť fl ‰fl ˇ‡fl ‰„ ‚‡fl., ˇ‡ ˇ ‚ ˇ ‡, ‚.. ˇ ‰‚‡ ‰„, ‚ ‚‰ Ť‡‡‡ť ‰„ ‚ ˇ‡fl ‡‚‡ ‚.

Ťˇ‡„ť, Ť ˇ‡„ť ‰‡‚fl, ‚ ˇ ‡‚flfl ‚ ‚‚ ‰. ‡ ‰‚, ‡‚ ‡ ‰ ‡fl fl„ ‚ ˇ‡ (fl ‡ ‡ ‡‡fl ‡„„‚‡fl). ‚fl ‡, ‚‡fl, ‰fl „ ˇ ‡‡ ‚fl, ‚fl ‡ ‰fl ‰ ‚;.., ‡‡ ‡-ˇ ‡, ˇ‡ (‚ ‚ ‚fl) ‰.

ˇ‡„ ˇ ‰, ‚ ‚‡ (‰‡fifl, ‚‰fl),, ‚ ˇflfl.

fl ˇ‡fl ‚ ‚„ ‚‡ ˇ‡„‡ (ˇ‡„) ‚ ‡‰‡ ‡,.. ‚‰fl ‚‡ ˇ‡„‡ ‡ ‡ ‚‰, ˇ‰ ‚‡ Ť‚‡fl ť ‚ ‡‚ „, ‚‡‰‡ ‰fl. ‡‡fl ‚ Ť ‚„ ‡ť, Ť ‚„ ‰flť, Ť ‚„ ˇ„ ‰flť.

‰fl ‚ ‰‚ ‚ ‰‚‡ ˇ ‡‰. ‰‚„ fi ˇ ˇ‰fi ‚ ‚‚‡ ˇ‡, fl ˇ‚ ‡‡., ‰ ‡‡ ‰ ‡ fl ‰ ‰‡, ‡ ‡ (‚ „ ˇ‚ ) fl ‰, ‡fi, ‰‡, ‚ ‚ „ ˇ‚„ fl fi ‰.

„ ‰ ‚‚ ‡‡ fl‚ ‡ ‡‚‚‡‡ (, ˇ, ‰ ‡ ‰ ‚‚ ), ‡ fl, „‡‚„ ‡‚‡ ‰‚‚ ‡, ‡‚‡‡ ‚ ‚ ‡.

, ‚‡‚ ‰‚‚ ‚1, fl ‚, ‡ ‡‰ ˇ fl ˇ‡, ‡ ‚, ‡‚, ‡.

XVII…XIX ‚‚.: ˇ‚- ‚ fi‡fl ‚‡ ‡‡ ˇ‡ ‰‡ ‡„.. ‰‡fl ‡„ fi XVII ‚. ‚fi -‡ ‰‚‡ ‚fl ‚‡‚ ‡‡‡ ‰‡ ‡ ‚‰‚. ‰‚‡ ‡‡, ‚ ˇ‡ ‰‚ ‚‡‚ fl‚flfl ‡‡ ‡ˇ„ ‚, ˇ‰„ ‡ ‰‡ ‰‡‚ ˇ‡.. ‡, ‡ ‚ ‚‡‡ ˇ‚, ‰fl fl ˇ‡ ‡‡ ‰‡.

. ‡‚‡ ‚‚‡ ˇ‚, ‡‚fl ‚ ‡fl ‰, ‚ ˇ‡. „ fl fl ‡ ˇ‚. ‡„ ‚„fl‰‚ ‡ ‡ ‰‚‡fl..

‡‚ ‡ fi ‰„‚ ‚ ‰fl ˇflfl, ‡ ‰ ‡ „ ‡, ‰‡ ‡‡ ‡ ‚‰‚ ‡‰„ ‚‡‡. ‚ fi ‚„ ‚ ‡ „ ‡‡ ‰fi. ‡‰, ‡ ‰‚, ‰ „ ‚ ‚ ‰‡ ‚ ‚ ‡‡‚ ‡.

‚ ‚‰ ‰‚‡fl fl, ‚ ‡. ‡‚. ‡‰, ˇ‡ ˇ‡„‰‡fl. ‡. ‰‡ ‡„ „ ‡ ‰‡ fi ‚‡. ‰‡ ‚ ‰ ‚ ˇ‚‡ ‰‚ ˇ, fl „ fi fl ‡‚‚‡ ‚ ‰‡.. ‚‚‡,.. ‚‡ ‰„ ‰‚‡.

‰‚ ‰‚‚ ‚ ‚‰ ‚. ‡ ‡fl‡fl ‡‡ ‡ ‡‡ ‚‡fl ‡‡fl XVII ‚.

‰‚ ‚‡ ˇ‚, ‚ ‚ ‚ ˇ‡ ‡ ‡‡ ‰ ‚ ‚ ‚ ‚, ˇ‰ ‰fl ‚‰‚‡ ‚‡‚. „ ‡‡fl.

‚‡fl ‚‡ XX ‚.: „ ‚fl ‰‚‡fl fl ‡ˇ‚ ‚‡‡ „‰‚, fl ‰ fi ‚ ‡‰fl „ fl. ‰ XIX ‚. ‡ ‡‡ ‰ ‡‚ ‚. fi-‡‚‡, ‡ ‡. „‡.

‰‚‡ ‡, ‚fl ˇ‡ ‡‡‡ ‰‡, ‰‡ ‚, ‚ ‡‡, fl‚flfl ‰‚ ‰„ ‡‡, ‚ ‚ „ ˇ‚‡fl ‡ ‰ ‰ (..

‰ ˇ‡ ‰ ‚‡‡).

fl. fi-‡‚‡ „ ‰‚‡ ‡ ‡‚‡ ‰.

ˇ‡„‰‡fl ‰‡. ‡‡‡ ‰ ‚‡ ‡‡fl fl. ‡ fi ‚ ‰‡ ‰‡ ˇ‰ ˇfl ‡‡ „ ˇ‡‚‡fl.. ‡‡ ‡‚ ‡‚‚ ˇ‡„‡ (‚‡ ‚ ‰„‡) ‰‚ ‰ ‰‡ „ ‚‰‚‡ „ ‰.

‡‡ ‡ ˇ ‡‰ ˇ‡„ fl ‚‡, ‰flfl ‡ ‚ ‰, ‡ ‰‚‡, ‚‡ ‰ ‰.

, ‡ ‚ ‡ ‚‡ ‰‚.

, ‰ˇ ‰ ‚, flfl ‡ ˇfl ‚ fl ˇ‡ ‚ ˇ‚ ‰fl ‰, ‡‚‡ ˇ‚ fl.

‡ ‡ ‡‡, ‡ ˇ‡. ‡ ‡‡„‡ ‰‡ ‡‚,, ‡ ‚ ‡ ‰‚, ‰‡ ˇ ‰ ‚ ‡. ‡fl ‚ ‰‡ ‡ ˇ„ ‰‚‰fl, ‰ ‡‡‚‡ ‡ ‰‡ ‡‡ˇ‡ „ ‡ ˇ‡‚‡fl ˇ‡.

‰‚ „ ˇ ‰ ‰‚‡fl fl‚flfl ‚ ‚ ‚ ‡ ‡‡. „ˇ ‡‚ ‡, ˇ ‡‡ ‚‰ ‡fl — ‚‡fl ‰fl ‚ ‰‚‡.

‡fl ‚‡ XX ‚.: fl‚ ‰ ‰‚‡fl ‚ ‡ ‡‡ ‰ ‰‚‡fl ‡fl ‚ ‰ ‰‚‡fl. ˇfl‡ ˇ‚‡fl ‡‚flfl ‡fl ‡fl ‡, fi‡fl ‚‡ ‚, ‰‡‡fl ‡fl fl‚flfl ‚.

‚ ‚ ‰ ‰‰‚ ‰‚‡ ‡‡, ‡ ‡‚, ‰fl, ‚‡‡fl ‡ fi ‰fl. ‡„ˇ. ‡‚‡ ‡ ‚‡ ˇ‚ — ˇ ˇ‡‡‚‡ ‡ ‚. ‡ ‰fl ˇ‡ ‡‚‡ ‚ XIX ‚.. ‡‡, ‡‚ ‚„ ‡‡„ ‡fl ‚ ˇ‡„ ‚ ‡, ‚‡„ ‡ „ ‡‡. ˇ‡ ‚‡‡‡ „‡ ‚‚‡ „ ‡‚‚fl ‚ „ ‰. ‡‡ ‡‡‡, ‚‚ ‰‚‡ ‚fl, ‡ „‡ ‡‚‡fl ‡‚‰‚, ˇ ‡‡ˇ‡ 50- „‰‡ XX ‚.

„ ‡‡‡‡ ‰, ‡‡„ ‚‡‡‚, ‰‚‡ ‚ ‰‡. ˇ,.,. ‡,.. ‡‡‚‡ ‰„ fi.

‰ ‰ ‚‡‡‚„ ‡ ‚‰fl ‰fl ‡ ˇ‡‚‡fl. ‰, ‚‰‡fl ‚‚‡ „ ‡‚‚fl, ‚‡ ‡ ‚, ‡ ‡‰‚‡fl ( ‡‰‚‡fl ‚ˇ) ‡‚‚ ‚ ‚‡ ‡. ‡ ‡, ‡, ‚‡ ‚ ‡ ‚ ‚, ‚‡ ‚ ‡‡ „‡‚. ‰ ‚-‡‡‚ ‰ ‡ XX ‚. ‚ ‰‡„ ‡‚fl fl ‡, fi „‡‚ ‚ — fl‚flfl — ‡fl.

„ ‚‡ ‚ ˇ ˇ‰ ‡‡ ‰ -ˇ.

‚‡ ‰ ‡‰‡‡ ‚, ‰‡fl. ‡1. ‡ ‰fl ‰ ‡‡‡, ‚‡fl ‡ ‡ ˇ‡‚‡fl ‚. ‰‡ ‚ ‰ ‡‡ ‚‡ ‚ ‡‚ ‡‡ „‡‚‡fl ‡ ‰fl, ‡‚flfl ‚, ‰‚fl ‡‚ fl‚, ‡ˇflfl ˇ‚ ˇ, ‚‚ ‰.

„, ‚ ‰ ‡fl (‚ ‡ˇ‰‡ ‡), ‚ fl‚‡ fl ‰ ‡.

fl ‰‚‡fl „ ˇ‡‡‡ ‚ ‡, ‚fl ‡‡„ „ ‡‚ ‡ ‚‰‚‡ fl ˇ‡‡‚ ‰. ‚‡ fi ‡‚‰. ‰ ‚‡‡‚„ ‡, ‚ ‰, ‡ ‡‚, ‡ˇ‡, ‡ ‚,.. ‰‡, ‡ ‚‡. ‰‡ ‚ ‡ ‚ ‚‚‰‚, ‚fl ‚ ‚‚ ‰ ‡. ‡ fl ‰ ‰, ˇ fi ‡‡ ‚fl ‚ ‡, ‰fl ‰‡ ‰, ‡ ‡.

fi ‡„ ‚ ˇ‚ ˇ ‚.. ‡‚. ˇ‡ ‰‚‡‡ ‰, ‚ ‚‰fl ˇ‡‡ ˇ‡„ ‚‡fl fl, ‡‡‡fl ‰‡. ‚‡fl ‡‡ ‰ ˇ‚ ‡fl ‚, ‚ ‰‡ ˇ ‡‡‚‡fl. ˇ‰ ‡ ˇ‡fl „‡. ‡‡.. ‡‚‡, ‚‰fi ‚ ˇˇ„‡ ‰‡ ‡‰.

„‡.. ‡‚‡ ‚ ˇ‚‡ fl, „‡ ‡‡ ˇ ˇ‡fl ‚ ‡ ‡„ ‡‡. ‡‰ „‡, ˇ‚‡fl ‡ ‡‰‚‡fl ˇ‚ ‚ ‡ flfl, ‡ ˇ‡ ‚‡„ ‡ ‚ fl‚ ˇ‚. ‰, ‡‡ˇ‡.. ‡‚ ‡‚ „.. ‡„, ‚ ‰, ‚fl ‡‡‚‡ ‚‚‡, ‰fl ‚ ‡fl ‰fl fl ‡‰ ‡‰‡. „ ‰‚‡ ‡,.. ‡‚ ‚fi ‡ ‚‡‰ ‚ ‡‚ ‚ XX ‚‡.

‚ ‰ ‡flfl ‡‡-‡ ‚fl ‰‡ ‰‚‡ ‡ ‡ flfl ‡ ‡ ‡‡.

‰ ‰‡ ‡‡‚‚‡ ‚fl, ‡‚‡fl ‰ ‡‚ „, ‡‚ ‰fl fl‚ ˇ‚.

1. (‡ ) fl‚flfl ‡‡ ˇ‡„‡, ‡ — ‡‡ ‰.

2. ‡, ‰fl ˇ‡ ‚‡‚, ‡fifl.

3. ‚ ‰‡‰flfl ‡ ˇ‚ ˇ‚.

4. ‡‡fl ‚‡fl ˇ‚‡fl fl — ‰‚‡fl fl, ˇ‚‡fl — ‡‡fl fl.

5. ‡‡ ‡ ‡‡fl fl.

6. ‚ ‡ ‰, fl ‚, — ‰ ‚‡‡‚„ ‡, ˇ‡‡‚ ‰. ‚‡, ‰.. ‡‚‡, ‰ ‡flfl ‡‡-‡.

ˇ„‡ 1... ‡: ‰ -‚ ‰ ‡‡. 4- ‰..: ‰‡, 1985.

2. ‡‚.. ‚‰ ‚ ‡‡..: ‡‡, 1984.

3. ‡fl fl..:, 1987-1990. —. 1,. 127-134, 429-442;. 2,. 25-29, 49-58;. 3,. 104-128, 130-142, 150-168;. 4,. 430-457.

4. / ‰ ‰.. ‡..,.

fi‚.. ‚, 1994. —. 24-37.

5. ‚.. ‡‡ ‰‚ ‚ ‰‚‡fl ‡‚‡ // ‡‰.. ‚: ˇ‡ ‚‰fl..: ‡‡, 1967. —. 3,. 80-97.

6. ‚.. ‡‡ ‰ ‚ ‡‚‡ // ‡‰.. ‚: ˇ‡ ‚‰fl..: ‡‡, 1967. —. 3,. 98-106.

7. ‚‚.. ˇ fl ‡‡ ‡‚ ‡ ‡‚‡..: ‡, 1967.

8.. ‡ ‡ˇ..: ‰‡, 1940.

9. ‡‰. ‡‡‡ ‡„‚„ ˇfl // „fl ‡. 2. /.: ‰..... fl‚.

.: ‚, 1993. —. 1,. 397-473.

10.. ‰‚‡ ‰ ‡ ˇ„‡‚‡ ‡‰‚ // „fl ‡. 2. /.: ‰..... fl‚..: ‚, 1993. —. 1,. 79-396.

11... ˇ ‰‡..: ‰‡, 1957.

12.. ‡‡..: „, 1988.

13. Debreu G. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. N.Y., L., 1959. — P. 28-36.

14. Samuelson P.A. Foundations of Economic Analysis. Cambridge, Massachusetts, 1948.

‚ ‡‰‡fl 1. ‡‚ ‚ ‚, ‡.

2. ‡‡ ‡fl ‰ ‡„fl Ťť Ť‡ť.

3. „‚ ˇ‡„‡, fl‚fl„fl ‚‡ 4. ‡‚ ˇ ‡ ‰‡‚fl ‚ ‰‚ ‚ ‰ ‚‡ 5. ‰ ‰‚ 6. ‡ ‡ ‰fl ‡ ˇ‚ ˇ‚ 7. ‡‚ ˇ ‰ ‰‡fl ‰ 8. ‚ ‚‰, „‚fl ˇ ‡‡ ‡‡ ‚ 9. ˇ‰ ‚fl ˇ‡ ‚ ‡fl ‚fl.

10. ‡, ‡ ‚‡ ‚„fl‰, ˇ‚‚‡ ‡‡ ˇ‚ 11. fi, ‚fi ‡ˇ ‚‡‰ ‚ ‡‚ ˇ‚ ˇ‚.

12. ‡‡ ‰‚‡fl ‚ ‡‚.

13. ‚ ‡ ‡‡ ‰, ‚ ‰‚‡fl, ‡‰‡, ‰fl fl flfl.

1.2. ‰‰ ‚ „ ‰‰‡ ‰‰ ‡ „‡ „ ‡‰‡, ‰‡ ‡‰‡ ‚‡ ‚‡. „ ‰‰‡ ‚‰fl ‡‡ ‰, ‡fi ‡ˇ‡ ‡‡‚ ‡, ‰‚‡ ‚‰fl. „ ‰‚‡fl — ‚ ‡ ‰ ‚: ˇ‡‚‡fl, ‰ˇ, ‚ ‡, ‡‰fi ‡ fl‚ ˇ‚, ‰‚ ‚ ‡ ‰‡, ‡ ‚‚‡ ‡‚‡fl ‚ ‰fl ˇ‡‚‡fl „ ‰ˇfl, ‡ ‡ ‡, ‚ ‡ˇ‡ ‰ˇfl ˇ‡fl, ‰‡ ‚‡ ‰fl „, ˇ ‡, ‚ ‡, ‚ ‰, fl ‡, ‡ˇ‡ ‡‚, ‡ fl‚ ˇ, ‚ ‚fl ‡ ˇ‡‰‡ ‡ ‡‚‡, ‡ ‡, ‡‡fl, ‡‡, ‰fl ‚ ‡ˇ‡, ‡ ˇ ‡ ‰‡‚fl. ‰‚‡ ‰fl „, ˇ fl, ‡ ˇ‡fl ‰‡‚fl ˇ ‚ ‡. ‚‚‡ ‰fi„ ‡‡, ‰fl„ ˇ‡ ‚ ‰, ‰. ‡ ‡ ‰‚‚‡ ‚ ‡ — ‚fl „ ‚‡ ‡ ‰‡ ‚ „ ‰‰‡. ‡ ‰‡‡, ‰ ‡ ‚fl‡ ‰ fl (.. ‰ ‡ fi ˇ), fl, ˇ ‰fl ˇ — ‡ˇ‡ ‡ — „ ‚‚‡ ‚ ‚ ‡. ‡, ‚ ‰ ‡ ‡ „ ˇ ˇ‚ ‡ ‡, fl ‚ ‡‡ fi ‡ˇ‡ ‡ ‡fifl.

‰‡‡, fl‚fl, ˇ‡ ‚ ‰, ˇfl‡ ‡, ‡ ‚ ˇflfl fl‚ ‚ ‡ „ ˇ, ‚ ‰. ‡ ‚ ‡, ‰‚‰ ‡‡‡ ‰‚ ‰‚ ‡, ‡ — ‡ ‰ ‚‚‰‚ ‰‡.

‡‡„ fl, ‡ ‡fl ‡„fl,.., ‚‡fl ‚ ‡, ‡ ‡fl ‡„fl, ‚‡fl ‚ ‡ˇ‡, ˇ‰ ‰ ‚ „‡‚‡ 2 3 — ‰‡ ‰. „‡‚ 4 ‚fl (‡ ‚fl ‚ fl ‡ ˇ„ ‡), ˇ„ ‚ fi ‚ fl ‰ ‰‚fl ‡„fl, ‡, ‡ ‡, ‰‚‡ ‰, ‡ ‡.

‰‡‚fl ˇ‡fl ‡ ˇ ‰‡‚‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ‡‚ fi ‰‚‡fl. ‡‰ ‡ ‰‚ „ ‡ fi‡ ‚ ‡‚fl, ‰fl ‚. ‰‚‡fl ‡‚‡, ‡ˇ‡„‚‡fl ‚ ‡‚fl ‰, ‡ ‰‡‚flfl ‚ ‡‚fl, ˇ. ‡‡ ˇ fl ‡ ‡, ‰fi ˇ ‰fi„ flfl, ‡ ‰„„ ‚ ‡‚fl.

„ ‰‡‚fl ‰‡ ‡‡‚‡ ˇ‰, ‚‡ ‰fl ‡„ ˇfl —, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰. ‡ ‡ fl ‰fl ‡fl :

‰fl ‡‚fl ‡‡ ˇ ‚, ‡- ‡ fl‰, ‡fl ‡;

‰ ‚ ‚, ‡ fl -ˇ‰ ‚ fl.

‰‡‚ ‚ ‡‚fl ‡ ˇ‡. ‡‚fi ‰‚‡ ‡ˇ ‡‡fi:

‡„‡fl ‡ (‡ ‡‚fl ‰‡‚ ‚ ‚‰ ‡„‡);

‡‡‚‡fl ‡ (‡ ‡‚fl ‚‡‡fl ‚ ).

‡‡‚ ‡‚‡ ‡ ‡‡ ‡‡ ‡‚fl. ‡ ‡„ ‡ Ńčńňĺěŕ Ęčáĺđíĺňč÷ĺńęŕ˙ Äđóăčĺ ôîđěű ńčńňĺěŕ ďđĺäńňŕâëĺíč˙ Ŕëăîđčňěč÷ĺńęŕ˙ Öĺëĺíŕďđŕâńčńňĺěŕ ëĺííŕ˙ ńčńňĺěŕ Ńčńňĺěŕ, íĺ Íĺîďňčěŕëüíŕ˙ Îďňčěŕëüíŕ˙ îáëŕäŕţůŕ˙ ńčńňĺěŕ ńčńňĺěŕ ńâîáîäîé. 1. ‰‡‚fl flfl ‰ ‡ ˇ‡, ‰ ‰ ‚ ‰fl ‚„ flfl,.. ‡‰fl ‚ fl, „‚fl ˇ ‡. ‚ ‡, ‰‡„‡, ‡ -ˇ‰ ‰ ‚fl ‡‰fl ‚ ‡ fl, ‚‚ ‰‡‚fl ‡‚‡ ‡, fl ‚ ‚‰, ‡ ‡‰fl ‚ fl ‡ ‚ ‰‚‡fl, fl fl fl ‡.

‡. 1 ‡‡fl ‚ ‡‡fl ‰‡‚fl ˇ‡‡ „‡.

‰‡‚fl „‡‚‡fl ‚‰fi ‡‡, ‡ ‚ ‚‡ ‡fl ‰‡‚ ‚ ‡‚fl. ‡ ‰‡‚fl ˇfl ‚ ‡fl, „‰‡ ‰, ‡ˇ, ‰ ‡ ‚ ‚‡ ‡, ˇ, „ flfl ‚,,.

ˇ ‡ „ „‚ ‡ ‰‡‚fl ˇ, ‡, ‡ ˇ fl‚flfl ˇ ; ‡‡, ˇ‡‰‡ ‡ ‚‚‡,, ‡‚ „ ‚ ˇ ; ‚ ‡‡ ‰„„ ‰‚‡fl „ ‚‚‡ ‡fl ‚, ‚ˇ‡ ‰fl „ ‰„ ‰‡‚fl.

‰ ‡‚‡, ‡ ‰ ˇ ˇ ‰‡‚ ‚ ‡ ‡ ‡. „fl ‰‡ ‰‡ ‰ fl‡ˇ‡‚‡„ ‡‚‰‡, ‡ „ ‚ ‡, ˇ ‚ ‰‚‡ ˇfi ‰‡ fl flfl ‡ ‰fl ‰fl, ‰fl ‚fl ‡ ‚ˇ ‚‡‡, ‡ „ ‡‡‡. ˇ‡fl ‚‡‡ ‚fl ‚ˇ‰ ‰ ‰‚ ‰fl „ ‰flfl, ‡‡‚‡ „ ‡ ‡, ‚ ‡‡ fl „‡ „, ‚„, fl ‚‡‡ ‚‡fl ‰‚, ‡ ‡ ‡fi fi.

ˇ ‰‡‚- -‡‡, ‡‡ˇ‡‚ ‡fl ˇ‡ ‡‡ ‰, ‰fl ‰‚‡, ‡ ‚„ ‚‡ ‰ fi ‰‡‚fl : ‡, ‡, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰. ‡‚‡ ‡ˇfifl, ‰.

‡‰‡ ‡‚‡fl fl ‰‡‚ ‚ ‡.

‡ ‰‡„‡fl, „‡fl, ˇ‚‚ ‡ fl, ‚ ˇ‰ ‰, ‰fl ‚; ‚ ‡‡ ‡‚fl „‡ fl ‡; ‡‚fl ‚‡.

‰‚‡ ‚‰fl fi ˇ‰ ‰‡‚fl ‚ ‡‚fl. ‡ ‡ˇ‡„‚‡fl ‚ ‡‚fl ˇ ˇ‡ ‰fl ‡‚ ‡ ‚. ‡‚fl ˇ ˇ‚‡ ‚, ˇ ‚‰‚ ‰‡ ˇ‚‡ „. ‡ ‚ ‰‡‚fl, ˇ‰fl Ť‡ ‡‚flť, ‰ ‚ˇ‡ ‡‡‚. ‡, ‰fi ‡, ‡ ‰‡ ‚‡, fi ‰ ‰‡‚fl ‚ ‡. ‡ ‡‚‡fl, ‡, ‡‚fl‡fl, ‡ fi ‡ ‡ ‚,.. ‡ ‡‚flfl.

‡‡ ‡„ ‰‡„ flfl ‡‰‚‡ ‰‡‚fl fl‚flfl ‡, ˇ‡‰‡‡fl ‚ˇ‰. ‚, ‡‚ „, ˇ‡‰‡ ‰‡fl ‡ ‚ˇ‰ ‡ ‡ ‰ (‡ ‡fl ‡, ˇ‚, ˇ‡‰‡), ‚ˇ‰‡ ˇ ‡‚‡‡ ‚ ‡ ‰: ‰fl „ ˇfl ‚fl, ‚ „ ‚flfl ‰ ‚ ‚ fl ‡ ‚.

‡‡ ‰, ‚‚ ‚ fi ‡ ‰‡‚fl, ˇ‡‰‡ ˇ ‚‚‡, ‚fl ‚‚ fl ‡ ‡‡ ‡ˇ‡. ‚‚‡ ‚‚ ‡ flfl ‡‡‚ ( ‡ ˇ‰ fl‚flfl ‚ ‡, ‡ — ‚„‰‡) ˇ fl, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰. ‡ ˇ‰ ‡‡ ‰‡, ‚ ‚ˇ‰ — ˇ‰ ‚ ‚‚‡fl. ‡ flfl ‡, ‰„‡fl ‚ ‡ flfl ‚ˇ‰ ‡‚fl ‚‰‚. ‰ fl ‡‚fl ‡ ‡‚fl ‡, ‡‰fl‡flfl ‚ fl ‡, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰ ‡‚‡ ‡‚fl ‚ ˇ.

1. ˇ ‰‡‚fl ˇ ‰flfl ‰‚‡fl.

2. ‡ ‡ ‚„ fl ‰‡‚ ˇ‚ ‰‚‡fl ‚ ‡ ‡, ‡, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰.

3. ‡‰‡fl ‰‡‚fl ‚fl ‰‚‡ ˇ‡„.

ˇ„‡ 1. ‡‡.. ‡ ‡‰ ‡-‡‡ ‰‚ ˇ‡ˇ ‡ ‰‡ ‚ fl‚.., 1992. —. 1.

2. ‡.. ˇ‡: ˇ ˇ ‰fl ‰..-. ‚‚.. — 2- ‰..: „‰‡, 1985.

3. ‡‡‡ ˇ‡ ‚ : ‚‡-‡‚. ‰. 2-, ‡ˇ. ‰..: ‡, 1975.

4.. ‡fl ˇ‡:....: ‡, 1986.

5. ‚.. ‰‡ ‰‚‡ ‚ fl‚: ˇ. ˇ ‰fl ‰‚.-. ‚‚.. — 4- ‰..: ‡, 1982.

6. ‚‚.. ‡‡ „ ‡„‡ ‚‰‚: fl Ťˇ‡fl fl ‡‡ť ‰fl ‰‚ ‰fl Ť‡‡ ‰ ‰‚‡ ‡ ‚ ť.

.: 1998.

‚ ‡‰‡fl 1. ‡ ‡ ‰‡‚fl 2. ‚‰ ‰‡‚fl ‰„ „ ˇ‡ ‚ ‡ ‡„, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰.

3. ‡ ‡fl ‡‡fl ‡ ‡‰fl ‚ fl ‡ 4. ˇ, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰, ˇ ‰‡‚ ‚, ˇ‡‰‡ ‚ˇ‰ 5. ‡‚ „ ‚‡fl ‡ ‡ ‰‡‚fl ‚ ‰‚‡fl.

6. ‡ ‰‡‚fl ‚fl ‚‚ ‡‡ fl ˇ„ ‡‚‡ 2. ‡ ‡fl ‡„fl 2.1. ‚‡ ‚ 2.1.1. ‡ ‡‡‚ ‚‰ ‚ ‚fl „‡ ‚ ‡- ˇ ‚‚ ‡ ‡„, ‡ ‡ˇ‡ E(x, q), „‰ x = (xj) — ‚, q(x) = (qi (x)) — ‚, fl‰‚‡ xj.

, E(x, q) (‰‡ ˇ‰ ˇ‡‡ fi E) ˇ‡‰‡ ‰ ‚‚‡:

‰fl fi ‚‡fl ˇfl, ‰‡‚fl ‰ ‚ ‚‡ y = (yi) ‚ ‰ ‚;

‡ ‚‰fl ‚‡ ‚ ‚‰ ‰fl (‚ ) x;

‚ ‰ fl „‡‚‡ ‚ fi ‰fl;

‡ ‡ ‡fl.

fi ‰ E ˇ ‡‡‡ ‰ ˇ‡:

max F(x) ;

qi (x) yi, i I;

(2.1) xj 0; j J, „‰ xj — ; x = (xj); yi — ‰, ‡‡ ‚ () fl ‚ ‚ ; qi —, ˇ‡‡ ‡fl ‡ ˇ ‚ ‡ ‚ ‰ ‚; F(x) — fl ‰fl, ˇ‡‡‡fl ‡fl ‡ ‚, ‡ ‚‰ ; I — ‚ ‚; J — ‚. ‡ ‰fl ‰ˇ ‡‚‡ ‡ ‚ ‚‰‚‡ (‡) „ ‚„ ˇ‡„‡ ‚ ‰ ‚. ‡ ˇ‰ ‡‚‡ ‚ ˇ‡„ ‚.

‰, ‚‰fl:

‡ ‡‰‡ (2.1) ‚;

F(x) qi ‚ ‰ ‡ ˇ‡fl ‰fl.

‚‰ ‡ ‰‡‚ ‡ fl„ ˇfl flfl ‡fl yi. ‡ ‡fl flfl, ‡ ‡ ‡‰‡ (2.1), xj ‰ ˇ‡ ‡fl, ‰fi ‚ ‡ fl. F(x) ‡‚‡ ‰fl, ‡ ‚, ˇ ‰, ‡ ‡‰‡fi ‡ ‡„, ‡ ‡„, ‚‰fl. ‡ ˇ‡, ‰‡‡fl ‡ ‚„‰‡ ‡‰fl ‚ fl ‡ F(x), ‰‡‚fl fi fi ‡ ‡.

ˇ „‡ ˇ ‡‡‚‡ fl „, ‡ „ ˇfi‡ (.. ‚ yi) ‚fl ‡ ‡ F(x)., ‰„ ‚‡, ˇ ‡‚ ‚ ‚‚ ‚fl fl ‚ „ fl ‚ E ‡ ‡ ‰fl.

‡ ‚ „‡fl „ ˇ ‡‰ ‡ ‰‚ „ — ‚ ‚. ‡ ˇfi‡ ‚„ „‡fl ‚‰ ‡fl ‰fl. ˇ‚‡ „‰‡, „‰‡ qi (x) = yi. ‡ ˇfi‡ ‚„ „‡fl ‚fl ‡ ‰fl. ˇ‰ ˇ‚‡ ‚ ‡, qi (x) < yi, ‚ qi (x) = yi.

, „‡fl ‚, ‡‚‡ ‰ „‡, ‡ — „‡. „‡ ‡ ‡‡, ‰ ‚ ˇ ‚, ‰ ‚ ‚, ‚‡ ˇ‰.

‡ ‡, ‡ ‡‚, ˇ‰ ‚‡ „‡.

‰‚ „, „‡ ‚fl ‡ ‰fl E, ‡‚‡fl. ‡‚ ‚ ‚‚ ‡‰ i ‚ pi, ‡‚ F(x) F ‚‰‚ ‚fl yi ‡ ‰ ‚ x...

yi „‡, ‚‚‡fl pi ‡‚‡, ‡‡ ‡‚ (‚ ‰‡) ‡fl F(x) ‚ fl ‚ „ ‡. ‚ fl, ‚ ‰, ‚‡‡fl ‚‡ ‚ ‰‡ F(x). ‡‰ ‚ ‚ fl ‚ y = (yi) ‡‚ ‚ ‚‚ ‚ p = (pi).

„‰‡ ‰‡ ‡‚ ‚ ‚fl ‚ ‡ ‡ ‡ ‰fl. ˇ ‡‰ ‰ ‡ ˇ‡ (.. ‚ ‡ ‚ p).

fl ‰fl ‡‡ ‡ g h ‚ ph ‰ g ‡ pg ‰ h fl‚flfl ‡‚.

‚‰ ‚ ‰fl ‚ g h, ‡fl pg ph ‡fl,.. ‡ ‰fl ˇ ‡ ‚ (‚ ‡ ‡fl, ‚, ‰fl ˇ).

' ‰ E ˇ ˇ, ‰‚ „ ˇ ‰ ‰ ‡ i, ‚1, ‡ F(x) ‡ pi. ‚„‰ ‚‡fl ‡ i, ‡‚fl pi, ‡ ˇ ‚‰ ‰fi ‚‚ ‚‡ ˇ‡. ‰ ˇ‚, ‰ ‡ ‚ ‰‡ ‡fi fl (2.1), ‰„ ‚„: ‰ ˇ ‰ ‰ ‡ i fl ‡fl F ‡ pi. ‡ ˇ ˇ ‚‡ ‚ ˇ ‰fl ‚fl ‡fl ‰fl, ‡‡ ˇ ‡ „ flfl E.

fl ‚ F(x). ‡‚, ˇ ˇ, ‡‰‚‡ ‰ ‡ i, ‚, ‚‚‡ F(x) ˇ ‡ pi. ‰‚‡, ‚ pi ‚fl ‡‚‚ ‚ ‚‡fl ‚ E.

‚‰ ‚ ‰fl ‚‡ ‡ i, pi ‡fifl,.., ‡, ‰fl ˇ ‡„ ‚‡.

‡, „‡ ‡, E, ‚‚ ‚ pi, ‚fl fl, fl‚flfl ‡‚‡ ‚ ‚‡fl fl ‚‚‡ ‚‡‡. ‡‚fi ‚ ‡fl ‚.

‡ ‚ fl ‚ ‰‡ ‰fl,.. ‚ ‰‡ ‚„ ˇ‡„‡. ‰ ‡ flfl ‚ ‚‡ ‰‡ ‚„ ˇ‡„‡ ‰‡ ‚ ‰‡ ‚„ ˇ‡„‡ =.

‰‡ ‰‡„ ‡ ‰‡ ‰‡„ ‡ ‰‡ ‚ ‚„ ˇ‡„‡ ‡‚‡ „ ‚, ‡ „ ‰ ‡‚‡ ‰. ‰„ ˇ‡ fl ‡‡‚‡fl ‡. 28.

‚ (2.1), ‡ ‡‚, ˇ‡‰‡ ‚‚ ‡: „‰ ‡ fl ˇ ‰ yi, ‚„, ‚‰fi pi.

‡ ‚‚ fl ‡ (2.1); ˇ ‡‡ ‡. fl E ‰ fl, ‚,, ‡‡‚‡fl ‚ ‡‚. ˇ ‰‚‡ ‚fl, ˇ‰ ‡ ‚‰ ‡‚, ‰‚ ‚ ˇ ‰, ‚ ‡ ˇ ‰fl ‚ ˇ‚‡fl. ˇ‰ ‰‡ ‚. 2.2.

‡ ‡ ˇ ‡fl ‡„ ˇ‡ „ ‰‡‚ ‚. ‡‡fl ‡, fi ‡ ‡‡ ‚‡‰‚fl ‰ „ ˇ ‡ ‚ (2.1):

ˇ‡‰‡ ‚ ˇ‰ ‚‚‡ ‰fl „, ˇ „‡ (‡ ‡‡ ‚,, ‡ ‡ ‚);

‰ ‚ ˇ ‚ ‚ ‰ ‚ ‡, ˇ‰ ‰fl ‰fl ‚.

‡„‡‡ fl fl ‡‰‡ (2.1) ‰‚‡ ‡ ‡„‡‡, ‚‰ L(x, ë) = F(x) – fi (x). (2.2) i iI ‰ ë = (i) — ‚ ‡„‡‡, fi (x) = qi (x) – yi — fl ‚fl ˇ ‚ i ‡‰ „ ‚ ‰ ‚, ‡ ˇ‡fl, ‚ (2.1).

‰‚ ‡„‡‡ ‡‚‡fl ‡ (x*, ë*), ‚ L(x, ë*) L(x*, ë*) L(x*, ë). (2.3) ‚ x*, ‚‚ ‰‚ ‡ ‡„‡‡, fl‚flfl ‡ ‡‰‡ (2.1). „, ‡‰‡ (2.1) „ ˇ ‚ x*, ‰fl ‚ ë* ‚flfl ‚fl ‡-‡‡:

L L (x*, ë*) 0, (x*, ë*) 0, xj i L L (2.4) x* (x*, ë*) = 0, * (x*, ë*) = 0, j i xj i i I, j J.

‚fl, ‚ ‡, ‚flfl ‰fl ‰‚. ‡ ‰„ x „ fl‚flfl ‡ ‡‰‡ (2.1). ‡ (x*, ë*), ‰fl ‚flfl ‚fl (2.4), ‡‚‡ ‡‡‡.

‚ x* ‰‡‚fl ˇ ‡ ‡‰‡ (2.1), ‚‡ ë*, ‚ ‡ x* ˇ‡ ‡-‡‡, ‡‚ ‚‡ ‡ F(x) ‚‰‚ ‚fl ‚‚ ‚ ‚‡ y ‡ ˇ ‡.

‚ flfl ‚ ‰‡ F(x) ‚ ‡fi ‡ ‰ fl ‚‚„ „‡fl. E ‡‚‡ ‚ ‡fl.

‡ ˇ‡, ‚ fl ‡‰‡ (2.1), ‚‡ E, ‡fl‰ ‡ ‚ x* ‚flfl ‚ ë* ‚.

L ‚fi ‚ ‡-‡‡ ( i = fi (x)) ‡ ‚ * fi (x*) = 0. ‚ ‰ ‡i ‚‡ ‚fl ‰fl fi. „‡‡, * 0 „‰‡, „‰‡ fi (x*) = 0,.. „‰‡ i fl i. ‚fl ‰fl fi ‰, ‚ ‡-‡‡ ‰ ‡„‡‡ ‡fl fl, ‡ F(x). ‰‚‡, ‚ ‡-‡‡, ‚‚ ‡‰‡ (2.1), ‡ ‡„‡‡ ‡‚ ‡ ‡ ‰fl E.

‰‡‚ ‡„‡‡ ‚ L(x, ë) = F(x) – qi (x) + yi. (2.5) i i iI iI ‡‰ ëi qi (x) ‚‡fl (2.5) ‰‡‚fl ˇ ˇfl„ ‚‡ ‡ i, ‡ ëi yi — ‚‡ ‡ i, ‡„ ‚ ‰. ‚fi„ ‚fl ‡-‡‡ ‰, ‚ ˇ ‡-‡‡ ‰fl ˇ„ ˇ‡„‡ i, ‡ ‰„, ‡ „‡„, ëi qi (x) = ëi yi. „ ‡‚‚‡ ‚, ‚fl, ˇ‡‡fl ‚ ˇ‡„, ‡ ‰ E, ‡‰fl ‚ ˇfl (ˇ‡‚‡fl ‚ ‚ ˇ‡„), ‚‰‚ „ ‡ E ‡‡„‡ ‚„ ˇ‡„‡ (‡‚ „ ‚).

„, ˇ‡„‡ ‚ E ‡‚‡ ‚‚ ‡„‡‡, ‰, ‡„‡‡ fl‚flfl.

‡‰‡‡ (2.1) ‚‚‚‡ E, ‡ ‡-ˇ ‰„.

‡ ‚ ë* ‰„ ‡.

‰fl E ‚ ‰‚ ‚ p* (..

‡‰„ ‡ ‰‡ ‰‡), ‚fl ‡-‡‡ ‚‚ ‚ ‰ ‚ ë*. ‚ ‡ ‚ ë*, ‚‡ ‚fl ‡-‡‡, ‰‚. ‚‡ ‚ ‚‚ p* ‚ ‚‚ ë* ‰fl E ‚„‰‡ ‚‡‰‡. ‡‡fl ‡, ‚ ‚‚ x*, ‰‡‚fl ‰fl ‰ ‡ ‡ Z, ˇ ‰„ ‡.

, „‡ ‰, ‚‚‰fi ‚ „‡‡. 25, flfl ‚ ‰‡ „ ‡ ‰fl ‚ ‡fi ‡ ‰ ‡.

‰‡ ‚, ˇ „‡.

‰‡ ‡ i' ‚‚‡ ‡ ‰* fl ‡ *, ‡ ‡ i'' — ‡ i'', ‡ i'', ‚‡i' * ‡fl ‚ ‰‡ i', ‡‚ i'' /*. ‡ ‚ i' * ‡ i' ‡ i'' ‚ i'' /*, ‡ i' * ‰fl fl,.. i'' /* ‰ ‡ i'' i' ‰ () ‰fl (2.1), ‡ ‰‡ ‰‡ i'.

‚‰fl ‡ ˇ‚‡ ‰fl ‡fl, „‰‡ F(x) ‰fl. ‰, ˇ ‰ (2.1) ‚‡‡ ‚ ‰‡ F(x), ‡ ‚ ‚ ‡ i', ‡ i'', ‚‡‡fl ‚ ‰‡ * ‡ i', „‡ ˇ ‡‡fl ‡‚ i'' /*. ‚„ i' ‰. fl „ ‡ ‡‰‡ min qi' (x);

qi (x) yi, i I \ I' ;

(2.6) F(x) Z ;

xj 0, j J, ‡‚‡ ‚‡ ‡‰‡ (2.1). ‰ Z — ‡ ‰fl ‡‰‡ (2.1) ‡ F(x), I' = {i'} — ‚, fl „ „‡„ ‡ i'. ‡ ‚‰, (2.6) ‡fl ‰ ‡‰‡, ‡fl ‡ ‡ i' ‡ ‰fl, „‡ ‡ ‚ ‡ ‡‰‡ (2.1).

fl ‡„‡‡ ‰fl (2.6) ‰ ‚‰:

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Š 2011 www.dissers.ru - ŤÁĺńďëŕňíŕ˙ ýëĺęňđîííŕ˙ áčáëčîňĺęŕť

Ěŕňĺđčŕëű ýňîăî ńŕéňŕ đŕçěĺůĺíű äë˙ îçíŕęîěëĺíč˙, âńĺ ďđŕâŕ ďđčíŕäëĺćŕň čő ŕâňîđŕě.
Ĺńëč Âű íĺ ńîăëŕńíű ń ňĺě, ÷ňî Âŕř ěŕňĺđčŕë đŕçěĺů¸í íŕ ýňîě ńŕéňĺ, ďîćŕëóéńňŕ, íŕďčřčňĺ íŕě, ěű â ňĺ÷ĺíčč 1-2 đŕáî÷čő äíĺé óäŕëčě ĺăî.