WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 |
..

2005 53 22.3 38 :..,..,..,...

38.. :. /...,.. ;.., 2005. 48.

,,,,.

,.

,, "... "....,...

1999,, 50.,, 400.

:

(.. -.-.,... );

..-...

- , 2005 2 1.

1.1., 300., :

1) ; 2) ; 3). 20 /, 600 /.

1.2.,, 3. 1. 2..

1.3., 300,., : 1) 5 /; 2) 5 /; 3).

1.4.. : 1) ;

2).

1.5. 1,5.,. 50 /. :

1), ;

2).

1.6. (a = 0,5 /2). 54 /. 1.7. s = At Bt2 + Ct3, = 2 /, = 3 /c2 = 4 /c3. :

1) ; 2),, 2., 0 t 3 0,5.

3 1.8. s = A Bt + Ct2, = 6, = 3 /c = 2 /c2.

1 4.

, 0 t 5 1.

1.9. 25 15 /. : 1) ; 2) ; 3) ; 4).

.

1.10.,, 0,5 5. 1. 2. 3. 4..

1.11. 15 /. 1..

1.12. 10 / 40.

: 1) ; 2) ; 3)..

1.13. 25 15 / 30. : 1) ; 2) ; 3) ; 4)..

1.14., 0,5,, 1600 /.,, ;

12..

1.15. 1, 720 /. 4..

1.16.,, 2,, 60.

1.17. 2 /c2.

0,5 13,6 /c2..

1.18., j = + Bt + Ct2 + Dt3, = 1 /c, = 1 /c2 D = 1 /c3.,,,, 3,46 102 /c2.

1.19..

,.

1.20., 30, h 10 50. h.

1.21., 2940 360 /,. t s,.

1.22. 30 /.,.

1.23. 3 /., 10, 2 /..

1.24. 20 j = + t + + Ct3, = 3, = 1 /, = 0,1 /c3., t = 10.

1.25., 300 /.,.

1.26.. 50, 240 360 /.

.

1.27. 360 /.

54 /., 1 2...

2.1. 1,, 1,2 2..

2.2. 5 30 20 /., : 1),, ; 2).

2.3. 100 2,5,,.,,.

2.4. 0,3.,, 10 /, 30..

2.5. 0,1 2..,.

2.6. v = 10 / m = 2 a = 120.

.

2.7. M = 20 v1 = 9 /.,, m = 25 v2 = 700 /. : 1) ; 2)..

2.8., v = 10 /,., 60%, v1 = 25 /..

2.9. 10, 4 /, 4, 12 /.

, :

1) ; 2).

2.10. 240 60. 2 /. 4 / ( ).

: 1) ; 2),.

2.11. 80 50,,.

, 1 /.

.

2.12. 1 2,., 2 1, v1 = 2i+3j, v2= 5i3j, ( /).

2.13. 45.

,,, 180 /.,.

2.14. 5,, 300 /., 3 100 /.,.

2.15., v0, l ( )..,, s ( ).

2.16. M = 2. m =.,,, v = 450 /, 30.

2.17. h = 100 : m1 = 1 m2 = 1,5. v0 = 100 /. v2, v0, 250 /c...

2.18. m = 0,1,, R = 1 5.

.

2.19. m = 0,2., v = 10 /, 30..

2.20.,,..

,, 2.21. 10 200 /..

3 400 /.

.

2.22.. M = 5. a = 60. v, m = v2 = 600 / 2.23. 10 200 /.. 3 60, 400 /. 2.24., M = 12, v = 6 /. m = 80 a = 30. v1 = 5 /.

2.25. m1, v, 90 v1 = v/2..

3...

3.1., 400 /, 0,5., 24.

3.2. 10 15,. 60.,..

3.3. 2 3 8 4 /. : 1) ; 2).

3.4. m1, 5 /, m2.,.,,.

: 1) m1 = 2, m2 = 8 ; 2) m1 = 8, m2 = 2.

3.5. m = 1,8 M. 0,..

3.6.. 0,..

3.7. 200, 10 /, 800.,. 3.8. 400 100,.,, 5, 1,5..

3.9. h, h/2., ( ).

3.10. " ", 8., 3.11. m h., 3.12. R. -,,,.

3.13. m = 12 v = 1 /.

,, x = 10.

k.

3.14. 20. 30. 50, 120 / 3.15. 15 7., 10..

3.16. 10, 5 200 /.

3.17. 10, 30 /. 10, 500 /,.,.

3.18.,,,,.. 1.,, 10..

3.19. 1,. 60..

3.20., 1.

3.21. ( ) 2 10 3.22. ( ). 3.23. 15,,. : 1) ; 2),,.

3.24.,, 3.25. ( l).

,.

: : 1) ; 2).

4..

4.1. 0,2 1, O,. A, ( ) 10 /. 10.

. A O 1/2.

4.2. 0,2 1, O,. A, ( ) 10 /. 10.

. A O 2/3.

4.3. l,., 2l/3, m,., v.

..

4.4. 1,5 180, 10.

60., 4.5., R = 2, 80. 240.,.,,, 2 /.

4.6.,,. 60.

,,, 240..

4.7. 1, 6 /., 80., 120 /2..

4.8. 2,4 8,. 60 /., 6 /2.

4.9.,.

,.

,, 600 /. R 20, m = 3., 180. 6 /2..

4.10. 0,4, 20 /.

0,8.,, 6 2 4.11. M = 6 2,. m = 10, v = 10 /,.

.

4.12. M = 6 2,. m = 10, v = 10 /,. 4.13.,, 10 /. 70.,.

4.14. M = 80 R =, 20 /..,,, 2,94 0,98 /2..

4.15. 60 100., r = 5 v = 4 /. R = 10.,.

4.16. l = 1,. a = 60.

.

4.17. l = 1, 1/3. a = 60..

4.18. R = 0,4, 15.,, 2,8 /2.

4.19. 15, 3..,.

4.20., 245 /2,, 120 /. 1.

..

4.21., 245 /2,, 120 /. 1..

,..

4.22. 0,3 15.,, 19,8. / 10..

4.23. 0,5 400 157 /. 10..

4.24., m = 200,. 325 225.. 4.25. m = 0,2, 0,3 0,5.

,.

5.

5.1. x x = at2 bt3, a b. t = 0,, F., x = 0.

5.2., c 15., 2.

5.3. v0. k. 5.4.,,, m1 m2.

a.,, : ) m1 ; ),.

5.5.,,,..

5.6. m1 m2,,. k. m1, 5.7. m R, an = at2, a.,, t.

5.8. m = 1,00 k = 0,27. 1,50 /..

5.9. M,, u.

5.10. m = 4,0, U = axy, a = 0,19 /2. 1 (3; 4 ) 3,0 /, 2 (5; 6 ) 4,0 /.

1 2.

5.11. m = 50, k = 63 /.,,.

, 1,5, 3,0 /..

5.12. AB, A.

m, l A. k., w 5.13., l k, O..

O m.

,.

5.14. m = 5,0,., 25.,.

5.15. m v...

5.16. m h. O, v.

O.

.

5.17. m M R,,., j.,,.

5.18. m = 5,0, 30.

t = 1,6.

5.19. r R...

5.20. R. l m.

x.,.

5.21.,, a b, m.

5.22.,. 5.23. 0,1 2 20,., 0,5 .

5.24. 50, 1.,.

5.25. 0,1 5 10., 1.

5.26. M l,, 90. m l..

5.27. 20 0,5.,.

6.

6.1. 45 x., v = (2/3)1/2c.

6.2., 1, 45 x2., x v = (2/3)1/2c.

6.3.,, y0/x0 = 3/5,..

6.4. x0 = 2, y0 = 1 v = 0,6 c. x/y.

6.5. 60.

.

6.6. 1 v = 0,2 c..

6.7. l1 = 1.

4/3 l2 = 0,75.

.

6.8. l0 = 1,25 l1 = 1., l2 = 0,75.

6.9., 20%, 6.10., 1/13 6.11., t = 1,, 1,25 6.12., t0 = 2106 c l = 30 6.13., t0 = 2106 c,,, 50 6.14. v = = 7,863 /. 1 c = 2,998108 /c.

6.15. " " 5.,, v = 104 c 6.16. v = 10-4 c.

,,,,, Dt = 1 6.17.,, v = 463 /c,, 1 c = 2,998108 /c.

6.18. v = 0,25 c., r0 = 900 /3.

6.19., 12,5% 6.20., n = 8/3, 6.21.,,, 72%, 6.22. v = 0,8 c., 6.23., 1/12 6.24., p = 0,75m0c.

.

6.25. E = 0,25m0c2.

.

6.26. n = 5..

6.27. v1 = = 0,4 c v2 = 0,5 c..

6.28. v1 = 0,4 c v2 = 0,5 c..

6.29. v = 0,5 c., v2 = 0,8 c.. v1 < v2.

6.30. v = 0,5 c., v2 = 0,8 c.. v1 > v2.

7. 7.1., x = 7sin(0,5pt), 7.2. 5, 4.

.

7.3. x = 2sin(pt/2 + p/4).

,.

7.4. x = sin(pt/6).,.

7.5..

2, 0,5,.

, 0,25.

7.6. v = 500 = 0,02. ,.

7.7.,, 5 12 /.

, 3 7.8. 6. 0,2. x,,,, x., 1.

7.9., 3 p/21.

7.10. x = 5cos2t.

, 8 /.

7.11.. 10, 20 /..

7.12.,, 10 /, 100 /2.

,.

7.13. x = Asin(wt).

5.

, 8..

7.14., 8 0,02.

p/4..

7.15. 10 6 14..

7.16.,,..

7.17., : x1 = 0,01sin(pt) x2 = 0,01sin (pt + 0,5).

.

7.18. :

x1 = 0,01sint x2 = 0,02cost.,..

7.19., 1,5,, 2. p/2 p/3...

7.20.,, x1 = 4sin(pt) x2 = 3sin(pt + p/2).

.

7.21.. 440 440,5..

7.22. x = 2sin(pt) y = cos (pt + 0,5)..

7.23. x = 2sin(wt) y = 2cos (wt).

.

7.24. x = cos(pt) y = cos(pt/2)..

7.25. x = sin (pt) y = 2sin(pt + p/2)..

7.26. x = sin(pt) y = 4sin(pt+p)..

7.27. x = 2cos(wt) y = 3sin(0,5wt)..

7.28. x = 2cos(wt) y = cos(2wt)..

7.29. x = 2cos(2wt) y = 3cos(wt)..

8. 8.1. 50 x = 0,1cos5t., : 1), p/2; 2).

8.2. 0,1 x = 0,05cos(20t)..

8.3.,, 30,,, 1,5., 2 p/3.

8.4. 2, 0,3., 22,5 8.5. 0,01 x = 0,2cos(2pt/3)..

8.6. x = 0,08cos(pt/6). 5, 100..

8.7.,,., 8.8.. 0,5., 0,6. 8.9. 0,25,, 1..

8.10., 9., 8.11.,,, 4., 1 /.

8.12. 1.

, 2,5 /2..

8.13., 0,1,, 1,.,.

8.14., 0,2,, 3..

8.15., 5, 0,1.

,,,, 0,15.

8.16. 0,3.,, 0,1...

8.17. 0,3 :

,.

,...

8.18.,,,,. 0,3..

8.19. 0,3,. 8.20. 24,.

.

8.21. 0,4 0,6..

8.22., 30, 15. 8.23., 50, 25. 8.24.,, 0,3. 6.

8.25.,, 0,5. 6.

9.

9.1. x = 2ebtsin(wt).

= 4, 1,6.

x t = T/4.

9.2. x = 5e0,25t sin(pt/2).

: 0,, 2, 3.

9.3. 0,2. t, 9.4. 1. 1..

9.5. 0,5, 1..

9.6., t = 2.

9.7. 0,2. t, 9.8. 0,2. t = 2T 9.9. l = 0,5,, 5, t = T 4. t.

9.10. 1. 3 9.11.. b = 0,5 1.,, t = T,.

9.12.. l = 9,81, b = 0,6 1, 0 = 0,05.

t = 0,25, x0 = 0.

9.13. = 4, 0 = 2, q = 1,6. x t = T/4.

9.14. b = 0,5 1. t = 0 0,2, x0 = 0.

t = 2, = 1.

9.15. m,, 0,1. k = 0,2 /, 0,395...

9.16.,,,,. t = /2, 0,5 1, A0 = 0,2, x0 = 0.

9.17.,, t = 0,5,, = 2, 2, 0 = 0,3, x0 = 0.

9.18. m = 0,1 w = 0,25 1. 0 = 0,04, x0 = 0. E K t = 0,5, 0,05 1.

9.19. m = 0,1,, t = /6. w = 4 1, 3 1, 0 = 0,02, x0 = 0.

9.20., 0,4 1 = t = 0,125, 0 = 4,4, x0 = 0.

9.21. 0,16 1. l = 2,45.

1 t = 0,125, 0 = 0, x0 = 0.

9.22. 0,8. l = 2,45.

an t = 0,25, 0 = 0,1, x0 = 0.

9.23. 0 = 10 1,2. t = /6, x0 = 0.

9.24. x t = 1,3,, 0 = 20, l = 7,564, x0 = 0, w0 = 1,26 1.

9.25. = 4, 1,6, x0 = 0. t = 0,25, 4,5..

10.

10.1. w = 1 1.., b = 0,6 1.

10.2. 1, 2,41 1.

10.3. 4,9, 0,8 1 b = 0,6 1.

10.4. m = 0,1 a = 0,4. 0,08 2., b = 1,2 1. g 10 /2.

10.5.,,. m = 0,1, F0 = 0,06.,, 12 1 b = 0,4 1.

10.6.,,. 0,5.

5 1., b = 0,5 1. g 10 /2.

10.7. 0,5 0,3.

A = 0,0318..

,.

10.8. m = 0,01 0,1 0,78 1.

F0 = 0,005.,, w0 = 1,9 1.

10.9., 2,.,, 3,07. g 10 /2.

10.10.,, m = 0,03.

k = 0,27 /, 4,308..

10.11. 1,6 : x = 0,1sin(pt/8p/4),. F,.

b = 1/(2) c1.

10.12. 0,04. m = 0,1.

,, b = 0,5 1 25 1.

10.13. 1, 3 1. 10 /2.

10.14. m = 0,01, k = 0,16 /,. 3 1, F0 = 0,02.,, b = 0,5 1.

10.15. m = 0,2. Dl = 0,2. F0 = 0,2.,,,,, b = 1 1.

10.16. 600 1.,,, F0.

10.17. m = 0,01, l = 0,5,.

F0 = 0,016., b = 2 1.

10.18. 0,05, k = 20 /, 25 1. 0,75p. b.

10.19. 0,02 w = 4,5 1 b = 1,5 1.

, F0 = 0,02, 3,47 1..

10.20., 0,02 2,, x = 1,5cos(3t/2p/3). m = 0,2, = 10.

b.

10.21. l= 0,2,.

0,4. 6 1, F0 = 0,32., b = 1,6 1.

10.22. R = 0,154,. b = 2,48 1. j0.

10.23. l = 0,4 0,25 l.

m = 0,1, b = 2,48 1., F0 = 0,14.

10.24. m = 1,3 R = 0, 10,2 1.

. A = 0,4., b = 2,23 1.

10.25. m = 0,02,,., k = 0,54 / j0 = p/4..

10.26. l = 0,25.

. b = 0,1w0.

10.27. k = 2,4 / m = 0,05. 4 1.,, F0 = 0,03.

11.

11.1. 6 /c., 3.

11.2. 4,3, 35..

11.3.. 45,.,.

11.4.,,, 0,6..

11.5..

50. 0,5, 5..

11.6., 1. 8., 5,,.

11.7. 4.,.

11.8.,,,, 2. 1,25.

11.9. 6 / 0,5.,.

11.10., 1460 /, 340 /.

11.11. 1,14., 1, 340 /.

11.12., 2.

11.13. 300, 0,46 1..

11.14. 4., 1, 32 11.15. 1000 0, 0,35..

11.16..

, 850.

11.17.,, 2.,, 36,.

11.18. 15 /. 1,2, 2.,, 45, 4.

11.19. 0, 48 /. 10, 43, 3., 45.

11.20., 10 20, 1,2..

11.21.,, p, 2,5. 5000 /.

11.22. 6 / 4.

, 50.

11.23., 0,7.,.

11.24. 15 /. 1,2, 2.

,, 45, 4.

11.25., 2, 50, 60.

11.26. 5 /.,, 69.

11.27. 5 /2.

,,, 15,.

11.28.,, 200 /2.,.

12..

12.1., v = 0,5 A = 0,25,. l = 0,7.

: 1) v; 2) (dx/dt)max.

12.2. T = 3, A = 0,2, l = 1,2., x = 2, : 1) x(x, t) t = 7 ; 2) dx/dt d x/dt..

12.3. T = 1,2 A = v = 15 /. x(x, t), x = 45,, t = 4 12.4. x = 50, v = 50 /.

T = 0,05..

12.5.,,, x =. 5.

v = 40 /.

12.6. v = 100/.

,, 1..

12.7.. A = 10., x = 3p/4,, t = 0,9T 12.8. v = 150/.

,,, 0,75.

12.9. v = 450 A = 0,. l = 0,8.

.

12.10. 400. 1 /.

,.

12.11., 1,. v = 340 /,,.

12.12. : x = 60cos(1800t 5,3x), t, x.,.

12.13., x = = Acos(wtax by gz).

12.14. v x. 2 v1 v2. w2/w1,.

12.15.,,., v1, v2., v, : 1) ; 2) v0.

12.16. 54 /. 53. 340 /..

12.17., 300, 40 /., 12.18. 20 /. 600.

,, :.

12.19. N, 25 20 /2.

12.20. 24 32. 16.

12.21. 100 50 20..

12.22. 100 200 50. 0,10 /2.

5,0104 1..

12.23., 10 20 4,5.

12.24. x. 0,023 1. x = 60. x = 50.

12.25. 20 30., 10,0,.

13. 13.1. 0,2 1 3 3 3, 0,5..

13.2. 0,2 1 3 3 3, 0,5.,.

13.3. 0,1 300. 8,.,.

13.4. 0,1 300. 8,.,.

13.5. 80.

1 3 3..

13.6. 80.

1 3 3..

13.7.,, 21.

13.8. 200 100 200. 300, 500..

13.9. 200 100 200. 300, 500.,.

13.10.,,.

,.

13.11., 200 700.

13.12., 0,5 10 1,48,.

13.13. 1600..

13.14. 1600..

13.15., 276, 5,. 80.

.

13.16. 6,5 300.,.

13.17. 1.

, 10 13.18. 10 1.

10 13.19. 3,57.

, 333, 20 13.20. 50 3 105.,.

13.21. 100 5, 300 2. :,.

,.

13.22. 300 400, V = aT, a = 105 3/. 100..

13.23. 300 400, V = aT, a = 105 3/. 100..

13.24. p, V, (100, 5 125, 6 )..

13.25. p, V, (100, 5 125, 6 )..

13.26. 50.,. 1.,.,,.

13.27. 50.,. 10 1..,,.

14.

14.1. 100 232 , 60 /.

14.2. m = 80 (327 ) ( t0 = 0 ). -. " ",. 126 /K, 22,6 /.

14.3. 10 100 ., 3,61 / ( t < 100 ).

14.4., 100 ( ), 1 ( 101,3 0 ). - 14.5. 10 (327 )., 1,4,.

.

14.6. 0 , t.

t,. 335 /.

14.7. 200 100 , 300 12 .,. 500 /K.

14.8. m t0 (, ). 1.,. 2. DS : m = 20, t1 = 27 ( ), t0 = 7.

14.9. m1 t1 m t2. 1. m1 = m2, dS 0,..

. 2. m1 = 4, m2 = 6, t1 = 80 , t2 = 20 .

14.10. 2, t = 100 ,, 200 . cp = 33,83 + 0,0084T + 3108T /().

14.11. 0 10 ., cp = 2212 + 7,5t /(), t.

14.12. 300 400, c = a + bT, a = 0,77 /(), b = 0,46 /(2).

14.13. 1 300 330, T1/2.,.

14.14. 1 2 pV = const..

14.15. 1 a = 1% pVn = const.

DS = 0,005 /. n.

14.16. 4, 227 ,,, 1,31 / 14.17. 8 2. : ) ; ).

14.18. (),, 4. 1.. 2.

2, 3.,, 14.19. 887 3, 30 0,1, 673 /..

14.20. 1 0,2 40 4,5 253 ( g = 1,30).

14.21. 1 0,5 127 ., 2, 4..

14.22.,,., 3,3.

14.23. 1,7 3,0.

.

14.24. 1,3, 2, 3.

14.25. 1 3,, 60.,,, 2,70 1,40.

14.26. 1, 6, 1,5. ( M = 0,029 /, g = 1,40). p, V.

14.27. 40.

0,2.

.,.,.

15.

15.1.. 12 16.

.

15.2..

5., 0,2.

15.3.. 470, 280.

p 100.

,,.

15.4., 1, 0,1 300, 0,2.

...

15.5..

4., 1, 15.6., 1,,.

10, 20, 246, 410.. T.

15.7., 0,1 100, 5 3. 1 3,.. :

1) T1, T2, V3, p3; 2) Q1, ; 3) Q2, ; 4) A, ; 5).

Pages:     || 2 |


2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .